Vorschriften

alle | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | U | V | W | Z | 2
  • Zustellgesetz (ZustG)

    Vorschrift | StF: BGBl. Nr. 200/1982 | idF: BGBl. I Nr. 42/2020 | Dokument-ID: 086600
alle | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | U | V | W | Z | 2