Beschwerde an Landesverwaltungsgericht (§ 38a SPG)