Dokument-ID: 197708

Vorschrift | Novellen

Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG)

Bundesgesetz über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern (Gesellschafter-Ausschlussgesetz – GesAusG)

Inhaltsverzeichnis

StF: BGBl. I Nr.  75/2006

idF: BGBl. I Nr. 71/2009